Usługi

DORADZTWO PODATKOWE – usługa ta obejmuje:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

KSIĘGI RACHUNKOWE – usługa ta obejmuje:

 • prowadzenie księgi rachunkowej, które w szczególności obejmuje:
  • dziennik;
  • konta księgi głównej;
  • konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) – prowadzi się w szczególności dla:
   • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych);
   • rozrachunków z kontrahentami;
   • rozrachunków z pracownikami;
   • operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych);
   • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody);
   • kosztów;
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów;
 • tworzenie i uzgadnianie planu kont;
 • rozliczanie podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia podatku dochodowego podmiotu i właścicieli;
 • sporządzanie bilansów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzenie raportów do GUS-u.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – usługa ta obejmuje:

 • prowadzenie PKPiR;
 • rozliczanie podatku od towarów i usług;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • rozliczenia podatku dochodowego właścicieli wraz z rozliczeniem rocznym;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

ZUS I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW – usługa ta obejmuje:

 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS
  • zgłoszenie do ZUS – ZUA;
  • wyrejestrowanie z ZUS – ZWUA;
  • informacja do wydziału emerytur i rent;
  • sporządzanie deklaracji miesięcznej DRA oraz rocznej IWA;
  • inne;
 • rozliczanie wynagrodzeń
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • sporządzanie list płac;
  • rozliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń;
 • kadry
  • urlopy;
  • przyjęcia i zwolnienia;
  • inne.