Regulamin

Regulamin świadczenia usług doradztwa podatkowego drogą elektroniczną.

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług doradztwa podatkowego drogą elektroniczną dotyczy usług oferowanych przez Kancelarię Podatkową Jarosław Postół z siedzibą w 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 222/3a, NIP 728-100-99-17, REGON 471547417, tel. 42 636 00 03, 42 637 40 29 – zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Usługa odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Usługobiorcą, a Usługodawcą świadczona jest pod adresem elektronicznym www.kancelaria.postol.eu
 3. Osobą uprawnioną do świadczenia usług doradztwa Podatkowego jest Jarosław Postół, wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 00311. (lista doradców podatkowych)
 4. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 5. Doradca Podatkowy Jarosław Postół jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i jest obowiązany do przestrzegania Zasad Etyki Doradców Podatkowych
 6. Doradca podatkowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami ustawy o doradztwie podatkowym
 7. Doradcę obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, iż wszelkie informacje, dane uzyskane w trakcie realizowania usługi zostaną objęte tajemnicą zawodową zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214 ze zm.).
 8. Przed złożeniem zamówienia u Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 9. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 10. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Usługobiorcę stanowi podstawę do odmowy wykonania usługi.
 11. Usługa jest świadczona dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów.
 12. Korzystanie z usług doradztwa za pośrednictwem www.kancelaria.postol.eu wymaga posiadania przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej służącego do komunikacji z Usługodawcą.

§ 2. Słowniczek pojęć

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Adres elektroniczny www.kancelaria.postol.eu – oznacza system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. Adres elektroniczny zapytanie@postol.eu – oznacza środek komunikacji elektronicznej umożliwiający indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 3. Usługodawca – Kancelarię Podatkową Jarosław Postół z siedzibą w 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 222/3a, NIP 728-100-99-17, REGON 471547417
 4. Usługobiorca – Podmiot korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przedmiotowego Regulaminu – osoba fizyczna (w tym konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Usługa – świadczenie na rzecz Usługobiorcy doradztwa prawnego w szczególności podatkowego, i z zakresu rachunkowości.
 6. Godziny robocze – godziny pracy od 900 do 1700 w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku.
 7. Zamówienie – przesłanie przez Usługobiorcę wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy www.kancelaria.postol.eu.

§ 3. Zamawianie i wykonanie usługi doradztwa podatkowego

 1. Usługobiorca zleca Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: www.kancelaria.postol.eu.
  1. W Zamówieniu Usługobiorca wprowadza następujące dane osobowe i informacje:
   • Imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorstwa,
   • Adres poczty elektronicznej,
   • Numer telefonu,
   • Adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
   • Numer NIP,
   • Przedstawienie stanu faktycznego,
   • Pytanie, na które ma być udzielona odpowiedź.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skierowania do Usługobiorcy prośby o skonkretyzowanie przedstawionego w formularzu stanu faktycznego i uzupełnienie go o dodatkowe szczegóły,
  3. Podawanie w formularzu jakichkolwiek danych osobowych poza danymi osobowymi Usługobiorcy i innych danych umożliwiających identyfikację osób i spraw jest niedozwolone. Wszystkie takie dane zostaną przez Usługodawcę trwale usunięte.
  4. Ewentualne załączniki – kopie dokumentów winny mieć usunięte wszelkie dane osobowe i inne dane, umożliwiające identyfikację osób i podmiotów.
 2. W ciągu 4 godzin roboczych od momentu przesłania elektronicznego formularza zamówienia Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy na podany przez niego adres mailowy o:
  1. Formie wykonania usługi,
  2. Terminie realizacji Usługi,
  3. Wysokości wynagrodzenia za świadczenie Usługi,
 3. Usługobiorca dokonuje zapłaty za wykonanie usługi poprzez:
  1.  Płatności – przelewem,
 4. Wykonanie usługi następuje zgodnie z terminem wskazanym w odpowiedzi w formach:
  1. Elektronicznie – e-mail,
  2. Odpowiedź pisemna z podpisem doradcy,
  3. Elektroniczna i pisemna z podpisem doradcy.
 5. Zapłata za usługę jest akceptacją przez Usługobiorcę podanych warunków i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Transakcja będzie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Usługodawcę bądź paragonem.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom pisemnych opinii sporządzonych przez Usługodawcę bez jego pisemnej zgody; nie dotyczy to przypadku, gdy posługiwanie się opinią służy załatwienie indywidualnej sprawy Usługobiorcy, bądź też z treści opinii wynika zgoda na przekazanie jej określonej osobie trzeciej. Każde użycie lub wykorzystanie opinii w całości lub w części bez zgody Usługodawcy jest naruszeniem  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 4. Odmowa wykonania usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i sporządzenia opinii w przypadku, gdy jej wykonanie jest niemożliwe z uwagi na nieprecyzyjnie przedstawiony stan faktyczny lub gdy jej wykonanie byłoby sprzeczne z prawem.

§ 5. Ochrona danych osobowych.

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do wykonania umowy. Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji Umowy.
 4. Pełna informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w zakładce polityka prywatności na stronach www.kancelaria.postol.eu.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych.

§ 6. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi z należytą starannością.
 2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności przerwami w działaniu sieci Internet.

§ 7. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres zapytanie@postol.eu
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych i zostaje przesłane na wskazany adres malowy.

§ 8. Odstąpienie od umowy.

Usługobiorca, który jest konsumentem może, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierając umowę na odległość, odstąpić od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę wysłania opinii do Usługobiorcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Do umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Strony zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Świadczenie usług odbywa się w szczególności zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002r. Nr 144 poz.1204) ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.1996r. Nr 102, poz.475 ze zm.) i ustawy z dn. 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 126, poz. 1068 ze zm.).
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami umowy, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.