Archiwa autora: adminpostol

Dzień księgowego

Z okazji dnia księgowego przypadającego 9 czerwca wszystkim wykonującym ten zawód życzę samych sukcesów w życiu zawodowym oraz pomyślności w życiu prywatnym.

J.Postol

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Dz.U. z 2014 r. poz. 443.

To co najważniejsze w tej umowie to przede wszystkim zmiana metody stosowanej w celu unikania podwójnego opodatkowania. Aktualnie do wszystkich kategorii dochodów zastosowanie będzie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że polski rezydent podatkowy osiągający dochody w Singapurze podlegał będzie w Polsce opodatkowaniu z tytułu osiągnięcia tych dochodów z możliwością odliczenia od polskiego podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu od tych samych dochodów w Singapurze. W dotychczas obowiązującej umowie zastosowanie miła metoda wyłączenia z progresją umożliwiająca zwolnienie z opodatkowania.

Zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r. wprowadziła zasadę uznanie wszystkich wydatków na reklamę (prowadzoną w sposób publiczny lub niepubliczny) za koszty uzyskania przychodów oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, do których w szczególności zostały zaliczone wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Od tej zmiany, w związku z brakiem w ustawach podatkowych legalnej definicji pojęcia „reprezentacja”, rozpoczęły się spory podatników z organami podatkowymi dotyczące właściwego zakresu i sensu jaki należy nadać terminowi „reprezentacja”. Skutkiem tego stanu rzeczy przy rozstrzyganiu przez sądy administracyjne sporów podatników z organami podatkowymi było wydawanie odmiennych wyroków w takich samych lub zbliżonych stanach faktycznych. Stan ten zrodził zagrożenie naruszenia konstytucyjnej zasady równości podmiotów (podatników) wobec prawa.
Występujące rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje rozstrzygnięcie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów, wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Wyrok ten nie wskazał jednoznacznie uwarunkowań po spełnieniu których wydatek mógłby byc uznany za koszt niemniej zawierał kilka tez pomocnych przy wykładni przepisów ustawy o PIT i CIT przy interpretowaniu pojącia „reprezentacja”.
Korzystając z tych wskazówek Minister Finansów wydał w dniu 25 listopada 2013 roku interpretację ogólną Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.
Minister Finansów w swej interpretacji wskazał by przy wykładni prepiów art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof stosować następujące zasady:
1. Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.
2. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wy-stawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodar-czych.
3. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
4. Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastro-nomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof.

Podsumowując swoją interpretację Minister Finansów stwierdza „ analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej”.

Prawa konsumenta

Sejm uchwalił 9 maja 2014 zmianę ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja przewiduje m.in. że będziemy mieć 14 zamiast 10 dni na to, by bez podania przyczyny zwrócić towar kupiony na odległość – np. przez internet czy telefon. Ponadto, jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie zobowiązany do oddania nam pieniędzy.

Witamy!

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest w Łodzi, ale swym zasięgiem obejmuje cały kraj. działalność kancelarii prowadzone jest w trzech działach:

  • doradztwa podatkowego, prawnego w Łodzi,
  • biuro rachunkowe w Łodzi prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje vat,
  • księgowość w Łodzi, prowadzący księgi rachunkowe.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.